Hankkeet

Hankkeet

Yhteistyö Tanssiteatteri ERIn kanssa

Tanssiteatteri Eri tarjoaa sinulle maksuttoman mahdollisuuden tulla mukaan matkalle teatteriin ja sen jälkeen keskustelemaan esityksestä sekä vähän muustakin. Olemme valmistaneet pienimuotoisen tanssiteatteriesityksen nimeltään Resepti iloon. Haluamme antaa Sinulle elämyksen, joka herättää tunteita, tuo muistoja tai ajatuksia vaikkapa juuri koronaepidemian tuomiin uudenlaisiin haasteisiin arjessamme. Esitys toimii keskustelun pohjana. Tanssivideon voi toki katsoa sellaisenaan ilman jatkokeskusteluun osallistumista. Lue lisää linkistä: Resepti iloon

 

PERUSTAIDOT VOIMAVARANA – vahvempi polku työelämään (Opetushallitus 2020-2021)

Kohderyhmä:
Aikuiset kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat

Toiminta:
Koulutusta järjestetään 8 viikon jaksoissa. Jakson aikana opiskellaan keskeisiä perustaitoja, joiden vahvistuminen on tärkeää työelämään pääsemiseksi. Opetus järjestetään siten, että viikossa on kolme viiden tunnin lähiopetuspäivää.
Opetus sisältää mm.
• työelämä- ja työnhakutaitoja
• kieli- ja viestintäopintoja
• digitaitoja
• matemaattisia taitoja
• sosiaalisia ja yhteisöllisiä taitoja
• arjen taitoja

Lisäksi tehdään erilaisia tutustumiskäyntejä työ- ja koulutuspaikoille sekä vahvistetaan perustaitoja projektimuotoisen toiminnan parissa.
Opiskelijan yksilölliset tarpeet, voimavarat ja vahvuudet huomioidaan, jotta opinnot saadaan henkilökohtaistettua.

Tavoitteet:
Lisätä opiskelijan mahdollisuuksia työllistyä vahvistamalla perustaitoja ja auttamalla opiskelijaa tunnistamaan ja sanallistamaan omat vahvuutensa.

Työntekijät:
Hankekoordinaattori Essi Leikas, p. 050 3586385, essi.leikas@aurala.fi

Sopu Varsinais-Suomi (STEA, 2020-2022)

Kunniaan liittyvien konfliktien ja väkivallan ennaltaehkäiseminen yksilö- ja perhekohtaien tuen, ryhmätoiminnan sekä koulutuksen avulla.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, 2020-2022. Hanke alkaa maaliskuussa 2020.

Hankkeessa jalkautetaan Loisto setlementti ry:n kehittämä ja toteuttama Sopu-työn malli ja käytännöt Varsinais-Suomeen siten, että Auralan Setlementti ry alkaa toteuttaa Sopu-työtä alueella.

Kunniaan liittyviä haitallisia ilmiöitä ovat esimerkiksi perheenjäsenen liikkumisen, sosiaalisen vapauden ja itsemääräämisoikeuden rajoittaminen, pakkoavioliitto, sukupuolielinten silpominen sekä kontrolloinnin ja pakottamisen välineenä käytettävä lähisuhdeväkivalta, josta äärimuotona kunniamurha.

Kohderyhmät

Kohderyhmää ovat yhteisöllisistä ja patriarkaalisista kulttuureista tulevat yksilöt, perheet ja yhteisöt, jotka ovat alttiita kunniakäsityksiin liittyville konflikteille, oikeusloukkauksille ja kunniaan liittyvälle väkivallalle. Lisäksi kohderyhmänä on heitä työssään kohtaavat ammattilaiset. Kunniaan liittyvä väkivalta kohdistuu useimmiten tyttöihin ja naisiin, joiden siveellisyyteen perheen, suvun tai yhteisön kunnia saattaa olla sidoksissa. Se voi kuitenkin kohdistua myös poikiin ja miehiin. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Hankkeen tavoitteet
1. Kohderyhmä tulee tietoiseksi omista kunniakäsityksistään ja niiden vaikutuksista elämässään.
2. Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen keinot ratkaista kunniaan ja elämänvalintoihin liittyvä konflikteja perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen ja väkivallattomasti vahvistuvat.
3. Yksilöt, perheet ja yhteisöt tulevat kokonaisvaltaisesti tuetuiksi.
4. Tietoisuus kunniaan liittyvistä käsityksistä ja kunniaan liittyvän väkivallan ilmenemisestä ja vaikutuksista lisääntyy ammattilaisten parissa.
5. Verkostomainen, moniammatillinen ja monitoimijainen työskentely ja osaaminen kunniakonflikti- ja kunniaväkivaltatyössä alueella vahvistuu.

Hankkeen toiminta
1. Ennaltaehkäisevä työ
• Järjestetään ryhmiä, joissa osallistujat voivat ohjatusti pohtia kunniaan liittyviä käsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä niiden vaikutuksia omaan ja läheisten elämään ja perusoikeuksien toteutumiseen.
• Järjestetään kouluvierailuja luokkiin, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria.
2. Kriisi- ja konfliktityö
• Kriisi- ja konfliktityö on hankkeen ydintehtävää, ammatilliseen keskusteluun pohjautuvaa tukityöskentelyä kunniaan liittyviä haitallisia ilmiöitä kohtaavien yksiöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa. Kriisi- ja konfliktityössä sovelletaan Loisto setlementissä kehitettyä dialogisuuteen pohjautuvaa työskentelymallia.
3. Koulutus ja konsultaatio
• Hankkeessa jalkautetaan ammattilaisille suunnattujen koulutusten avulla Loisto setlementin Sopu-työssä karttunutta asiantuntijatietoa. Alueen ammattilaisille tarjotaan kunniakonflikteihin liittyvää konsultaatiota.
4. Verkostotyö
• Hankkeessa tehdään yhteistyötä kunniaan liittyvän väkivallan teemoissa viranomaisten, asiantuntijoiden ja järjestötoimijoiden kanssa.

Työntekijät: Aino ja Hannaneh, sähköpostiosoitteet: etunimi.sopu@aurala.fi

Lisätietoja: toiminannjohtaja Sannaleena Härkönen, p. 050-316 7734, sannaleena.harkonen@aurala.fi

JOK – jalkautuva osaamisen kehittämisklinikka (ESR 2018-2021)

Hanke on päättynyt

PETU – perhetyötä ja tukea maahanmuuttajille (Stea 2019-2021)

Kohderyhmä:
maahanmuuttajat, maahanmuuttajaperheet ja kahden kulttuurin perheet

Toiminta:
1. Tuen ja ohjauksen antaminen erilaisissa perhettä ja yksilöä koskevissa ongelmatilanteissa ja elämän muutoskohdissa.
2. Auralan Kotoperhe- ja harrastusystävätoiminnan kehittäminen. Toiminnan tavoitteena on antaa kieli-, kulttuuri-, harrastus- ja työelämäorientaatiota sekä tukea verkostoitumista.
3. Koulumentoroinnin kehittäminen: tavoitteena kouluttaa jo pidempään Suomessa asuneita maahanmuuttajia tukemaan lapsia ja heidän vanhempiaan koulunkäynnissä.

Palveluvalikoimaan kuuluu perheiden tukeminen ja ohjaus elämän muutos- ja ongelmatilanteissa, muun muassa parisuhteen ongelmissa, erotilanteissa, lasten kasvatuksessa, huoltajuuskysymyksissä tai sopeutumisessa uuteen kulttuuriin.

Palveluvalikoimaan kuuluvat myös kodin ja koulun välisen yhteistyön edistäminen, perheiden virkistäytymisen mahdollistaminen sekä lasten kasvun ja vanhemmuuden tukeminen. Myös Auralan Kotoperhetoiminta, jossa perheelle tai henkilölle etsitään ystävä, sidotaan osaksi palveluvalikoimaa, samoin harrastusystävätoiminta.

Tavoitteet:
Maahanmuuttajien tukeminen haastavissa elämäntilanteissa ja heidän elämänhallintansa edistäminen sekä täysvaltaisen kansalaisuuden ja osallisuuden tukeminen. Uusien toimintamallien rakentaminen ehkäisevään perhetyöhön ja maahanmuuttajien parempaan integroitumiseen.

hankepäällikkö Outi Tikkanen, p. 050 316 7715, outi.tikkanen@aurala.fi

Laaja kuvaus hankkeestaPetu-hankkeen tiivistelmä 15 1 2019

OSKU - Osaamisperusteet kurssikuvauksiin kansalais- ja työväenopistoissa (Opetushallitus 2021-2022)

OSKU on henkilöstön koulutushanke, jossa ovat mukana Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raisio-opisto, Skärgådens Kombi - Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto, Åbo svenska arbetarinstitut ja Auralan kansalaisopisto. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Ilo oppia -opistoverkoston henkilöstön tietämystä elinikäisen oppimisen merkityksestä ja osaamisperusteisuudesta.

OSKU-hanke tarjoaa opettajille ja opistojen henkilöstölle asiaa osaamisperusteista, arvioinnista ja kurssikuvausten sanoittamisesta sekä uudistuksen merkityksestä vapaassa sivistystyössä. Koulutus tuotetaan yhteistyössä Turun yliopiston Brahea keskuksen, Åbo Akademi Vaasa yksikön, Haaga-Helia amkn ammatillisen opettajakoulutusyksikön sekä Globedun kanssa. Hanketta koordinoi Auralan kansalaisopisto.

Yhteyshenkilö suunnittelija Tiina Seikkula,  p. 050 316 7754, tiina.seikkula@aurala.fi

PÄÄTTYNEITÄ HANKKEITA

CoMe Strong (Interreg Central Baltic, 1.10.2017-31.9.2019)

Hankkeen päätoteuttaja oli Turun Ammattikorkeakoulu. Auralan Setlementti ry oli hankepartneri.

1) The main achievement of CoMe Strong was to motivate older men (45-75) to be more active and involved. In concrete 10 men’s club were established in Finland and Estonia during the project and about 100 men took part to the club meetings frequently. Men feel their mood has come better during the project. They have new friends, have learned new things and feel they are important community members (Estonians) and they have had something meaningful to do (Finnish men).
2) Important achievement was also that we managed to highlight the participation and involvement of men throughout the project. The programme in the clubs was tried to build so, that activities are planned by men and raises from their own interests. The events were mostly chosen by men themselves and therefore they fit their interests very well. More and more the men participated in the planning of the events and many of them were quite proud of their role in the club. Men themselves were in a significant role in planning and implementing club activities. Many men were actually quite proud about this role.
3) During the project the most active men were trained to organize and take responsibility about running the clubs by themselves. This model ensures that clubs are still alive after the project and men are used to take responsibility about the clubs even project staff don’t help them anymore. All clubs are still running in Finland and Estonia. In Finland some smaller clubs have joined together (Pansio to Jyrkkälä and Mynämäki to Nousiainen). In Estonia the club has got some financial support from the city governemnt and seem to be doing very well. All Finnish clubs are planning together a new trip to Tartto next summer.
4) Even the strenghtening the community -goal, didn't seemed so important to men, it have to be mentioned that some men started voluntary work in the elderly houses and feel this very important. It seems this kind of work has possibility to grow after the project.

Projektin tulokset:
- Projektin aikana perustettiin yhteensä 10 Tarmo/ Meeste Garaaz klubia: mm. Mynämäelle, Nousiaisiin, Jyrkkälään, Pansioon, Turun keskustaan, Tarttoon, Raisioon. Yli 100 miestä kokoontui näissä klubeissa säännöllisesti. Kaikki klubit ovat edelleen toiminnassa, vaikka jotkin pienemmät klubit ovat yhdistyneet.
- Klubeissa onnistuttiin luomaan yhteisöllinen toimintamalli. Tarmot suunnittelivat itse kokoontumistensa toimintaa ja siksi se kiinnostikin laajasti klubilaisia. Klubien toiminta myös erosi toisistaan: toisissa toiminta oli urheilupainotteista mm. pingistä tai kuntosalia, toisissa ulkoiltiin ja käytiin luontoretkillä, toisissa yhdessä tekeminen kanavoitui vapaaehtoistyöhön tai talkoisiin. Tarmot ja Meeste Garaaz -ryhmäläiset mm. ulkoiluttivat palvelukodin vanhuksia ja organisoivat talkoita. Kokoontumisissa myös opittiin uusia asioita mm. omasta terveydestä huolehtimisesta tai surun käsittelemisestä. Tärkeintä oli kuitenkin uusien tuttavuuksien luominen ja mielekkään tekemisen löytäminen. Moni klubilainen matkusti ensimmäistä kertaa elämässään ulkomaille (Suomeen tai Viroon). Kielimuurista huolimatta yhteiset tapaamiset onnistuivat upeasti ja virolaiset oppivat pelaamaan mölkkyä!
- Aktiivisimmat klubilaiset koulutettiin projektin aikana ryhmän vetäjiksi. Tämä on mahdollistanut sen, että kaikki klubit ovat edelleen toiminnassa, vaikka projekti on päättynyt. Vastuullisia vetäjiä on löytynyt ryhmien sisältä. Suomessa toimivat Tarmot ovat myös keskenään yhteydessä toisiinsa ja suunnittelevat matkaa Tarttoon ensi kesänä.
- Miehet innostuivat vapaaehtoistyöstä. Vaikka suurin osa miehistä osallistui Tarmoihin, jotta sai itselleen mielekästä tekemistä ja uusia tuttavuuksia, kiinnostui useampi mies myös vapaaehtoistyöstä vanhusten/ perheiden parissa. Miehet järjestivät mm. joulujuhlia Tartton kauppahallissa tai veivät Ruusukorttelin vanhuksia jäätelökioskille jokirantaan. Hankkeen kotisivut: comestrong.turkuamk.fi

 

Digitaidot tarjottimelle
Valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019-2020)

Hankekumppanit:
Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo Svenska Arbetarinstitut

Koordinoiva opisto:
Auralan kansalaisopisto

Kohderyhmä:
Aikuiset ja seniorit, jotka haluavat kehittää digitaitojaan tai joilla on alhainen digiosaaminen

Toiminta:
Hankkeessa luodaan yhteinen Digitaidot-kurssitarjotin. Se pohjautuu Kansalaisopistojen liiton ja Turun suomenkielisen työväenopiston Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin, ja jatkaa mallin käynnistämää digitaitojen opetuksen kehittämistä.

Yhteinen digitarjotin vahvistaa ja laajentaa opistojen nykyistä tietotekniikan perusopetusta. Sen avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.

Kurssikuvaukset ja -sisällöt uudistetaan siten, että väline-, ohjelma-, ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmälähtöisestä opetuksesta siirrytään osaamisperustaisuuteen. Uudella kurssitarjottimella opiskelija valitsee kurssin arjen tarpeestaan ja osaamistavoitteestaan käsin. Tarve voi liittyä esimerkiksi talousasioiden hoitoon, yhteydenpitoon tai turvalliseen digiympäristössä liikkumiseen.

Digitaitokurssien lisäksi toteutetaan mm. avoimia digityöpajoja, pulmapajoja sekä luentoja digirohkeudesta ja lisätyn todellisuuden roolista tulevaisuuden oppimisprosesseissa. Pilotoidaan pelien sekä QR- ja AR -teknologian hyödyntämistä eri oppiaineissa.

Oppijalle on tarjolla opintojen ohjausta ja -neuvontaa, jonka avulla hänen on mahdollista rakentaa omaa osaamispolkuaan useamman opiston digitaidot opintotarjonnasta.

Hanke tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen ja yhdistysten kanssa.

Tavoitteet:
Edistää kansalaisten digiyhteiskuntataitoja. Kehittää opistojen digipetusta.

Maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen
(Opetushallitus 2019-2020)

Kohderyhmä:
maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättynyt

Toiminta:
Ryhmäopetus Auralassa tai yhteistyökumppaneiden tiloissa. Opetusta järjestetään 20 tuntia viikossa viiden kuukauden jaksoissa. Opiskelija voi osallistua koko viiden kuukauden kokonaisuuteen tai poimia hänen tarpeitaan parhaiten palvelevia osioita, jolloin viikon oppituntimäärä jää alhaisemmaksi. Aloituskeskustelussa kartoitetaan opiskelijan tarpeet ja räätälöidään opetus vastaamaan niitä mahdollisimman hyvin. Jokainen opiskelija saa myös yksilöohjausta. Tarjotaan mahdollisuus osallistua harrasteryhmiin ja lyhyisiin työharjoitteluihin Auralassa.

Tavoitteet:
Parantaa suomen kielen taitoa sekä työelämävalmiuksia ja edistää yhteiskunnan jäseneksi tulemista.
Tarjota suomen kielen opetusta, joka mahdollisimman hyvin vastaa yksilöllisiin tarpeisiin.

Työntekijät:
yhteyshenkilö Sannaleena Härkönen, p. 050-3167734, sannaleena.harkonen@aurala.fi
suomen kielen opettaja Terhi Kujala, p. 050-3167700, terhi.kujala@aurala.fi

Perustaidot haltuun!
Valtionavustus aikuisten perustaitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019-2020)

Kohderyhmä:
aikuiset kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat

Toiminta:
Autetaan aikuisia kehittämään perustaitojaan tietotekniikassa, matematiikassa, suomen kielessä, työelämäosaamisessa ja arjen talous- ja kuluttajaosaamisessa sekä yhteiskuntatiedossa. Ryhmä- ja yksilöopetus Auralan kansalaisopistossa tai työpaikoilla tai yhdistysten tiloissa. Kohderyhmän tavoittamiseksi tehdään hakevaa ja jalkautuvaa työtä yhteisöihin ja asuinalueille.

Tavoitteet:
Osallistuva, itseellisesti toimiva ja itseään kehittävä kansalainen, jonka osallisuus yhteiskunnassa on kasvanut.

Työntekijät:
hanketyöntekijä Venni Alanko, p. 050 316 7708, venni.alanko@aurala.fi