Hankkeet

Hankkeet

Sopu Varsinais-Suomi (STEA, 2020-2022)
Kunniaan liittyvien konfliktien ja väkivallan ennaltaehkäiseminen yksilö- ja perhekohtaien tuen, ryhmätoiminnan sekä koulutuksen avulla.
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, 2020-2022. Hanke alkaa maaliskuussa 2020.

Hankkeessa jalkautetaan Loisto setlementti ry:n kehittämä ja toteuttama Sopu-työn malli ja käytännöt Varsinais-Suomeen siten, että Auralan Setlementti ry alkaa toteuttaa Sopu-työtä alueella.

Kunniaan liittyviä haitallisia ilmiöitä ovat esimerkiksi perheenjäsenen liikkumisen, sosiaalisen vapauden ja itsemääräämisoikeuden rajoittaminen, pakkoavioliitto, sukupuolielinten silpominen sekä kontrolloinnin ja pakottamisen välineenä käytettävä lähisuhdeväkivalta, josta äärimuotona kunniamurha.

Kohderyhmät

Kohderyhmää ovat yhteisöllisistä ja patriarkaalisista kulttuureista tulevat yksilöt, perheet ja yhteisöt, jotka ovat alttiita kunniakäsityksiin liittyville konflikteille, oikeusloukkauksille ja kunniaan liittyvälle väkivallalle. Lisäksi kohderyhmänä on heitä työssään kohtaavat ammattilaiset. Kunniaan liittyvä väkivalta kohdistuu useimmiten tyttöihin ja naisiin, joiden siveellisyyteen perheen, suvun tai yhteisön kunnia saattaa olla sidoksissa. Se voi kuitenkin kohdistua myös poikiin ja miehiin. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Hankkeen tavoitteet
1. Kohderyhmä tulee tietoiseksi omista kunniakäsityksistään ja niiden vaikutuksista elämässään.
2. Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen keinot ratkaista kunniaan ja elämänvalintoihin liittyvä konflikteja perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen ja väkivallattomasti vahvistuvat.
3. Yksilöt, perheet ja yhteisöt tulevat kokonaisvaltaisesti tuetuiksi.
4. Tietoisuus kunniaan liittyvistä käsityksistä ja kunniaan liittyvän väkivallan ilmenemisestä ja vaikutuksista lisääntyy ammattilaisten parissa.
5. Verkostomainen, moniammatillinen ja monitoimijainen työskentely ja osaaminen kunniakonflikti- ja kunniaväkivaltatyössä alueella vahvistuu.

Hankkeen toiminta
1. Ennaltaehkäisevä työ
• Järjestetään ryhmiä, joissa osallistujat voivat ohjatusti pohtia kunniaan liittyviä käsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä niiden vaikutuksia omaan ja läheisten elämään ja perusoikeuksien toteutumiseen.
• Järjestetään kouluvierailuja luokkiin, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria.
2. Kriisi- ja konfliktityö
• Kriisi- ja konfliktityö on hankkeen ydintehtävää, ammatilliseen keskusteluun pohjautuvaa tukityöskentelyä kunniaan liittyviä haitallisia ilmiöitä kohtaavien yksiöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa. Kriisi- ja konfliktityössä sovelletaan Loisto setlementissä kehitettyä dialogisuuteen pohjautuvaa työskentelymallia.
3. Koulutus ja konsultaatio
• Hankkeessa jalkautetaan ammattilaisille suunnattujen koulutusten avulla Loisto setlementin Sopu-työssä karttunutta asiantuntijatietoa. Alueen ammattilaisille tarjotaan kunniakonflikteihin liittyvää konsultaatiota.
4. Verkostotyö
• Hankkeessa tehdään yhteistyötä kunniaan liittyvän väkivallan teemoissa viranomaisten, asiantuntijoiden ja järjestötoimijoiden kanssa.

Työntekijöinä hankkeessa aloittavat 9.3.2020 Aino ja 1.4.2020 Johanna. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sopu@aurala.fi

Lisätietoja: toiminannjohtaja Sannaleena Härkönen, p. 050-316 7734, sannaleena.harkonen@aurala.fi

JOK – jalkautuva osaamisen kehittämisklinikka (ESR 2018-2021)

Kohderyhmä:
työssäkäyvät maahanmuuttajat

Toiminta:
Klinikkamaista pienryhmä- tai yksilöopetusta perustaidoissa kuten suomen kielessä, matemaattisissa taidoissa ja työelämätaidoissa. Opetusta järjestetään Auralassa tai työpaikoilla. Opiskelijoita haetaan palveluun jalkautumalla työpaikoille ja maahanmuuttajien omiin yhteisöihin sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin työllisyyspalveluiden, TE-toimiston, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

Tavoitteet:
Auttaa maahanmuuttajaa kehittämään osaamistaan, pysymään työelämässä ja etenemään työuralla. Osaamisen kehittämisessä painottuvat työssä tarvittavat perustaidot. Tukea maahanmuuttajan opiskelukykyä, mielen joustavuutta ja motivaatiota. Järjestää henkilökohtaista, joustavaa ja tarpeeseen osuvaa koulutusta ja ohjausta osaamisklinikalla Auralassa ja työpaikoilla.

Työntekijät:
hankepäällikkö Laura Siniranta, p. 050 322 3837, laura.siniranta@aurala.fi
hanketyöntekijä Venni Alanko, p. 050 316 7708, venni.alanko@aurala.fi

PETU – perhetyötä ja tukea maahanmuuttajille (Stea 2019-2021)

Kohderyhmä:
maahanmuuttajat, maahanmuuttajaperheet ja kahden kulttuurin perheet

Toiminta:
1. Tuen ja ohjauksen antaminen erilaisissa perhettä ja yksilöä koskevissa ongelmatilanteissa ja elämän muutoskohdissa.
2. Auralan Kotoperhe- ja harrastusystävätoiminnan kehittäminen. Toiminnan tavoitteena on antaa kieli-, kulttuuri-, harrastus- ja työelämäorientaatiota sekä tukea verkostoitumista.
3. Koulumentoroinnin kehittäminen: tavoitteena kouluttaa jo pidempään Suomessa asuneita maahanmuuttajia tukemaan lapsia ja heidän vanhempiaan koulunkäynnissä.

Palveluvalikoimaan kuuluu perheiden tukeminen ja ohjaus elämän muutos- ja ongelmatilanteissa, muun muassa parisuhteen ongelmissa, erotilanteissa, lasten kasvatuksessa, huoltajuuskysymyksissä tai sopeutumisessa uuteen kulttuuriin.

Palveluvalikoimaan kuuluvat myös kodin ja koulun välisen yhteistyön edistäminen, perheiden virkistäytymisen mahdollistaminen sekä lasten kasvun ja vanhemmuuden tukeminen. Myös Auralan Kotoperhetoiminta, jossa perheelle tai henkilölle etsitään ystävä, sidotaan osaksi palveluvalikoimaa, samoin harrastusystävätoiminta.

Tavoitteet:
Maahanmuuttajien tukeminen haastavissa elämäntilanteissa ja heidän elämänhallintansa edistäminen sekä täysvaltaisen kansalaisuuden ja osallisuuden tukeminen. Uusien toimintamallien rakentaminen ehkäisevään perhetyöhön ja maahanmuuttajien parempaan integroitumiseen.

Työntekijät:
hankepäällikkö Outi Tikkanen, p. 050 316 7715, outi.tikkanen@aurala.fi
perhetyöntekijä Minttu Tarkiainen, p. 050-316 7701, minttu.tarkiainen@aurala.fi

Laaja kuvaus hankkeestaPetu-hankkeen tiivistelmä 15 1 2019


Maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen

(Opetushallitus 2019-2020)

Kohderyhmä:
maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättynyt

Toiminta:
Ryhmäopetus Auralassa tai yhteistyökumppaneiden tiloissa. Opetusta järjestetään 20 tuntia viikossa viiden kuukauden jaksoissa. Opiskelija voi osallistua koko viiden kuukauden kokonaisuuteen tai poimia hänen tarpeitaan parhaiten palvelevia osioita, jolloin viikon oppituntimäärä jää alhaisemmaksi. Aloituskeskustelussa kartoitetaan opiskelijan tarpeet ja räätälöidään opetus vastaamaan niitä mahdollisimman hyvin. Jokainen opiskelija saa myös yksilöohjausta. Tarjotaan mahdollisuus osallistua harrasteryhmiin ja lyhyisiin työharjoitteluihin Auralassa.

Tavoitteet:
Parantaa suomen kielen taitoa sekä työelämävalmiuksia ja edistää yhteiskunnan jäseneksi tulemista.
Tarjota suomen kielen opetusta, joka mahdollisimman hyvin vastaa yksilöllisiin tarpeisiin.

Työntekijät:
yhteyshenkilö Sannaleena Härkönen, p. 050-3167734, sannaleena.harkonen@aurala.fi
suomen kielen opettaja Terhi Kujala, p. 050-3167700, terhi.kujala@aurala.fi

Perustaidot haltuun!
Valtionavustus aikuisten perustaitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019-2020)

Kohderyhmä:
aikuiset kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat

Toiminta:
Autetaan aikuisia kehittämään perustaitojaan tietotekniikassa, matematiikassa, suomen kielessä, työelämäosaamisessa ja arjen talous- ja kuluttajaosaamisessa sekä yhteiskuntatiedossa. Ryhmä- ja yksilöopetus Auralan kansalaisopistossa tai työpaikoilla tai yhdistysten tiloissa. Kohderyhmän tavoittamiseksi tehdään hakevaa ja jalkautuvaa työtä yhteisöihin ja asuinalueille.

Tavoitteet:
Osallistuva, itseellisesti toimiva ja itseään kehittävä kansalainen, jonka osallisuus yhteiskunnassa on kasvanut.

Työntekijät:
hanketyöntekijä Venni Alanko, p. 050 316 7708, venni.alanko@aurala.fi

Digitaidot tarjottimelle
Valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019-2020)

Hankekumppanit:
Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo Svenska Arbetarinstitut

Koordinoiva opisto:
Auralan kansalaisopisto

Kohderyhmä:
Aikuiset ja seniorit, jotka haluavat kehittää digitaitojaan tai joilla on alhainen digiosaaminen

Toiminta:
Hankkeessa luodaan yhteinen Digitaidot-kurssitarjotin. Se pohjautuu Kansalaisopistojen liiton ja Turun suomenkielisen työväenopiston Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin, ja jatkaa mallin käynnistämää digitaitojen opetuksen kehittämistä.

Yhteinen digitarjotin vahvistaa ja laajentaa opistojen nykyistä tietotekniikan perusopetusta. Sen avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.

Kurssikuvaukset ja -sisällöt uudistetaan siten, että väline-, ohjelma-, ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmälähtöisestä opetuksesta siirrytään osaamisperustaisuuteen. Uudella kurssitarjottimella opiskelija valitsee kurssin arjen tarpeestaan ja osaamistavoitteestaan käsin. Tarve voi liittyä esimerkiksi talousasioiden hoitoon, yhteydenpitoon tai turvalliseen digiympäristössä liikkumiseen.

Digitaitokurssien lisäksi toteutetaan mm. avoimia digityöpajoja, pulmapajoja sekä luentoja digirohkeudesta ja lisätyn todellisuuden roolista tulevaisuuden oppimisprosesseissa. Pilotoidaan pelien sekä QR- ja AR -teknologian hyödyntämistä eri oppiaineissa.

Oppijalle on tarjolla opintojen ohjausta ja -neuvontaa, jonka avulla hänen on mahdollista rakentaa omaa osaamispolkuaan useamman opiston digitaidot opintotarjonnasta.

Hanke tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen ja yhdistysten kanssa.

Tavoitteet:
Edistää kansalaisten digiyhteiskuntataitoja. Kehittää opistojen digipetusta.

Työntekijät:
Projektikoordinaattori Minna Kuusisto, p. 050-316 7707, minna.kuusisto@aurala.fi

Klikkaa tästä digitaitotajotin.fi -sivuille