Skip to main content
Blogi

Harjoittelijana Auralan Setlementissä – matkalla yhteisöpedagogiksi

By 9.6.202211 elokuun, 2022No Comments

Suoritin viimeisen yhteisöpedagogiopintoihini kuuluvan kehittävän harjoittelun Auralan setlementissä. Harjoittelu alkoi tammikuussa ja kesti kahdeksan viikkoa maaliskuuhun asti. Harjoittelu toteutui pääosin etänä vallitsevan koronatilanteen vuoksi, mutta pääsin käymään paikan päällä aina halutessani. Toimin harjoittelun aikana Osaamisen perustaitotreenit – tehokasta tukea työllistymiseen (OKM 2020-2022) -hankkeessa. Hankkeen kohderyhmänä on aikuiset Suomeen muuttaneet henkilöt ja tavoitteena on edistää asiakkaiden perustaitoja ja sitä kautta suomalaisessa yhteiskunnassa pärjäämistä. Hankkeen tarjoaman opetuksen ja ohjauksen tarkoituksena ei ole, että työntekijät tekevät asiakkaan puolesta, vaan työntekijän ohjauksessa asiakas oppii kyseisen perustaidon ja näin pärjää itsenäisesti arjessa sujuvammin.

Harjoittelun työtehtävät olivat hyvin monipuolisia ja laajoja ja pääsin tekemään asioita laidasta laitaan. Päivät koostuivat asiakastapaamisista, palavereista sekä hallinnollisesta työstä. Pääsin suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmätoimintaa afgaanitaustaisille naisille, toteuttamaan kyselyä vuoden 2021 asiakkaille sekä tekemään mallinnusta lopullista hankeraporttia varten. Tämän kaiken lisäksi osallistuin erilaisiin seminaareihin ja koulutuksiin sekä yhteisiin kehittämispäiviin. Tutustuin myös alan kirjallisuuteen harjoittelun aikana.

Pääsin heti ensimmäisellä viikolla asiakastapaamisiin mukaan ohjaajani kanssa, mikä oli erittäin hienoa. Koin alusta asti, että olin tervetullut eikä minulla ollut mitään negatiivisia kokemuksia koko harjoittelun ajalta. Esim. asiakastapaamisten aikana voi välillä tulla esille rankkoja ja vaikeita aiheita, ja nämä voivat jäädä vaivaamaan työntekijää. Täytyy kuitenkin muistaa erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan, jotta asioita ei jää miettimään liikaa yksin. Lisäksi on hyvä keskustella asioista ja kokemuksista muiden työkavereiden kesken, jotta saa vertaistukea ja mahdollisessa vaikeassa tilanteessa voi selvittää asian yhdessä eikä jäädä yksin. Tämän olen oppinut Auralassa.

Minut otettiin heti ensimmäisestä päivästä lähtien lämpimästi mukaan eikä minua kohdeltu irrallisena harjoittelijana vaan olin alusta asti yksi työyhteisön jäsen. Tämä viestii siitä, että työilmapiiri on erinomainen ja jokainen uusi työntekijä otetaan ilomielin vastaan. Perehdytys oli myös erittäin hyvää ja kokonaisvaltaista. Koko ensimmäisen viikon minulle kerrottiin Auralan toiminnasta ja toimin enemmän kuuntelijana, mutta pääsin myös tekemään erilaisia tehtäviä itsenäisesti. Oli mukavaa kaiken uuden tietotulvan keskellä vain kuunnella ja olla läsnä.

Kehittävän harjoittelun tavoitteena on tavallisten työtehtävien lisäksi löytää harjoittelupaikasta kumpuavia kehittämiskohteita, joihin voi tarttua harjoittelun aikana. Minulla ei ollut yhtä suurta kehittämistehtävää, vaan pääsin useaan kehittämistyöhön mukaan. Kehitin yhdessä työkaverin kanssa ryhmätoimintaa afgaanitaustaisille naisille. Toinen kehittämistehtäväni oli osallistua mallintamiseen mukaan ja kolmas tehtävä oli laatia kysely vuoden 2021 asiakkaille. Tarkoituksena oli saada heiltä palautetta siitä, minkälaista palvelua he saivat Auralasta ja millaiseksi he kokivat palvelun. Laadin itse pohjan kyselylle ja käytin apuna aikaisemman kyselyn kysymyksiä, jotta voidaan vertailla eri vuoden tuloksia. Suoritin kyselyä puhelimitse ja litteroin vastaukset Excel-tiedostoon.

Työn kehittämisorientaatio näkyi vahvasti harjoitteluni aikana. Viikkopalaverien lisäksi yhteisten kehittämispäivien avulla pohditaan niitä asioita, joiden eteen Auralassa tarvitsee vielä tehdä töitä. Pidimme Ukrainan kriisin alettua kehittämisaamupäivän, jossa pohdittiin, miten voimme auttaa ukrainalaisia pakolaisia paremmin ja miten olemme valmistautuneet vastaanottaman heidät ja tarjoamaan apua Auralassa. Meillä oli myös turvallisuuskoulutus, jossa ulkoinen yritys piti meille koulutuksen siitä, miten työpaikalla toimitaan uhkatilanteen aikana. Koulutuksessa oli alussa teoriaosio, jonka jälkeen harjoiteltiin irrottautumista käytännössä. Mielestäni kaikki yhteiset kehittämistapaamiset ovat ensiarvoisen tärkeitä työpaikan kehittämistä ajatellen ja olenkin tyytyväinen, että pääsin näihin kaikkiin mukaan. Oli hienoa, että sain osallistua näin monipuolisiin asioihin harjoittelussa.

Harjoittelu oli erittäin antoisa ja olenkin erittäin tyytyväinen siitä, että pääsin Auralaan. Korona hankaloitti harjoittelupaikan löytämistä ja usea paikka perui harjoittelun, mutta onneksi löysin Auralan. Sain myös Auralasta työtarjouksen ja jäin töihin heti harjoittelun päätyttyä. Tämä oli mukava yllätys ja oli hienoa, että sain mahdollisuuden jatkaa yhteistyötä Auralan kanssa. Työskentelen samassa hankkeessa tehden samoja työtehtäviä hankkeen päättymiseen asti. Teen myös opinnäytetyöni Auralaan ja aiheena on vapaaehtoistyön kehittäminen.

Riad Jakupovic

Kirjoittaja on yhteisöpedagogiopiskelija Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja työskentelee opintojen ohella Osaamisen perustaitotreenit – tehokasta tukea työllistymiseen (OKM 2020-2022) -hankkeessa